ای زن، تو ای همراهم

آزادگی، رویایم

با تو، کنار تو ، چو دریای خروشانم

رو در کوی و برزن

آگاهی پراکن

گو از حق انسان ها(2)

 

چون مادری پر طاقت

با شور و با شهامت

پی افکنیم زیباترین دنیای فردا را

رو در کوی و برزن

آگاهی پراکن

گو از حق انسان ها(2)

 

ای زن به پاخیز از نو

آزادی آید از تو

از همت و همبستگی آید جهانی نو

رو در کوی و برزن

آگاهی پراکن

گو از حق انسان ها(2)

 

 

Sitemap